standard-title BMX Charity

BMX Charity




Ter gelegenheid van het WK BMX in Heusden-Zolder (21-25 juli 2015) werd een nieuw project boven de doopvont gehouden. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, zo ook BMX, bij uitstek een sport waar kinderen en jongeren zich toe aangetrokken voelen. Helaas zijn er niet enkel wasborden op het BMX-parcours als hindernis te nemen: voor veel kansarme kinderen en jongeren is de drempel om aan BMX te doen veel te hoog. BMX Club Circuit Zolder heeft daarom met de steun van Een Hart voor Limburg een project opgezet dat moet helpen om kansarme kids zonder problemen aan het BMX-en te krijgen.

Wat is het doel van dit project?

Een duurzame ondersteuning in het leven roepen: geen eenmalige operatie dus. De club wil elk jaar aan kansarme kinderen gratis een BMX-fiets en -uitrusting ter beschikking stellen. En wil de kosten van inschrijving, opleiding, verzekering, enz … op zich nemen via het opgezette project. De verzamelde middelen worden door eHvL gericht verdeeld over de Limburgse organisaties die potentiële BMX-kids kunnen toeleiden. Op deze manier kan de BMX-club een platform bieden om jonge talenten te ontdekken, die zonder steun nooit tot ontwikkeling zouden komen.

 EHvL_GeeftKinderenKansen4_Q

Bethanië als case in 2015

charity

Om het project op gang te trekken, koos het organisatiecomité van het WK BMX Heusden-Zolder voor Bethanië. Bethanië is al enkele jaren verbonden aan de Welzijnscup van KRC Genk, en heeft al wat ervaring met dit soort trajecten. De actieve voetbalervaring die de Welzijnscup levert, wordt dagelijks gebruikt binnen de therapeutische werking van o.m. Bethanië. Daarnaast komt ook de passieve voetbalervaring – het kijken van wedstrijden van KRC Genk – de evolutie van de betrokken kinderen ten goede. Omdat niet elk kind passie voor voetbal heeft, maar over andere talenten beschikt, biedt het BMX-project de mogelijkheid om die (in dit geval BMX-) talenten te laten ontluiken.

Bethanië

Bethanië is een Multifunctioneel Centrum (MFC) voor schoolgaande kinderen en jongeren met emotionele en gedragsproblemen. Begin 2012 werd Bethanië aangeduid als proefproject MFC. Het directe doel van een MFC is meer en soepeler zorg op maat inzetten. Hierbij vertrekt men vanuit de vraagstelling van het kind of de ouders. Wat vraagt een kind/gezin om verder te ontwikkelen en wat is hiervoor nodig aan methodieken en werkvormen ? Een klassiek internaatsverblijf is daarbij voortaan slechts één van de mogelijke opties, maar niettemin blijft deze werkvorm absoluut noodzakelijk voor kinderen die (tijdelijk of voor langere duur) geen of een beperkte thuisbasis hebben, en daardoor dikwijls heel beperkte kansen hebben.

Doelgroep

Bethanië werkt op de campussen in Genk en Hasselt met kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met emotionele en gedragsproblemen. Een voorwaarde voor de hulpverlening is het beschikken over een goedkeuring van het VAPH, de subsidiërende instantie van de sector. In principe richt Bethanië zich tot kinderen en jongeren met een normale begaafdheid (niet zozeer het IQ, maar vooral het functioneren van het kind of de jongere wordt hierbij als criterium gehanteerd). Uitzonderlijk is opname van een jongere met een licht mentale beperking mogelijk. De mentale handicap moet altijd gepaard gaan met een gedragsstoornis.

De moeilijkheden zijn van die aard dat de ontwikkeling op één of meer domeinen niet meer vanzelfsprekend loopt. In die zin richten we ons niet enkel op de kinderen, maar wordt er ook met de gezinnen, scholen en ruimere context intensief gewerkt. De groepen zijn ingedeeld volgens leeftijdscategorie en type problemen.

Algemeen

Er is de voortdurende nood om op zoek te gaan naar projectmiddelen, die via fondsen worden ter beschikking gesteld, dan wel via andere kanalen tot stand komen (giften, legaten, ..). De beschikbare werkingsmiddelen laten niet toe om onze gasten kennis te laten maken met aspecten van de het leven op een manier zoals een gemiddeld kind of jongere dat kan. Een eenvoudig voorbeeld: met regelmaat naar de cinema gaan, zit er niet in. Ander voorbeeld: er zijn jongeren die niet zelf over een eigen fiets kunnen beschikken, omwille van financiële beperkingen van het gezin. Bethanië gaat altijd op zoek naar een oplossing om die kinderen te helpen. Men kan eenvoudigweg stellen dat Bethanië alles in het werk stelt om de ontwikkeling van de kinderen en jongeren centraal te plaatsen. Het zal eerder de organisatie aanpassen aan de kinderen, dan omgekeerd. Een samenwerking met BMX Club Circuit Zolder werd omarmd als hefboom om enkele kids verder te laten groeien.